Skip to main content

วีซ่า

เพิ่มความมั่นใจในการยื่นวีซ่า โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มากประสบการณ์

ที่พร้อมดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่เตรียมเอกสาร เขียนจดหมาย แปลเอกสาร ยื่นวีซ่าไปจนถึงเตรียมตัวสัมภาษณ์วีซ่า

UK

US

AU

NZ

CA

ENGLAND

อังกฤษ

วีซ่านักเรียนชั่วคราว

(Short term student visa 6 months)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่า 6 เดือน
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 3-4 สัปดาห์
การเข้าประเทศ
ต้องดูวันที่สำหรับเข้าประเทศ ที่ระบุในหน้าวีซ่า

วีซ่านักเรียนชั่วคราว

(Short term student visa 11 months)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษามากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่า 11 เดือน
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 3-4 สัปดาห์
การเข้าประเทศ
ต้องดูวันที่สำหรับเข้าประเทศ ที่ระบุในหน้าวีซ่า

และสำหรับน้อง ๆ ที่ลงเรียนตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป ในการขอ  Extended Student Visitor Visa (วีซ่านักเรียนชั่วคราว)  จำเป็นต้องสุขภาพศูนย์  IOM  ก่อนยื่นขอวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

(Standard Visitor Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้สูงสุด 30 วัน
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่า 6 เดือนได้วีซ่าสูงสุด 6 เดือน หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
Photographer for Salient
การเข้าประเทศ
ต้องดูวันที่สำหรับเข้าประเทศ ที่ระบุในหน้าวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

(Student Visa) ประเทศอังกฤษ

เอกสารนักเรียน

 •  สำเนาพาสปอร์ตและประวัติการเดินทาง (ขอทุกเล่มที่มี)
 •  รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว 1.5×2 นิ้ว (3 ใบ)
 •  สำเนาบัตรประชาชน
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน
 •  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 •  Transcript และหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน)
 •  กรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)
 •  ผลตรวจ IOM (กรณีเรียนเกิน 6 เดือน)
 •  เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

เอกสารผู้ซัพพอร์ต

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน) กรณีธุรกิจส่วนตัว ขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • Bank Guarantee (แปลงค่าเงินเป็น GBP)

AMERICA

อเมริกา

วีซ่านักเรียน

(F-1 Student Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่จำกัด
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่านานสุด 5 ปี หรือขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ หรือภายใน 3 วัน
การเข้าประเทศ
เข้าประเทศได้ก่อนเริ่มเรียน 30 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว

(B-1 Tourist Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่านานสุด 10 ปี
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ทราบผลทันทีหลังสัมภาษณ์ หรือภายใน 3 วัน
การเข้าประเทศ
เข้าได้ทันที แต่ควรเดินทางตามแผนการที่ให้ข้อมูลไว้ในใบสมัครขอวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

(Student Visa) ประเทศอเมริกา

เอกสารนักเรียน

 • สำเนาพาสปอร์ตและประวัติการเดินทาง (ขอทุกเล่มที่มี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว 2×2 นิ้ว (3 ใบ)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • Transcript และหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน)
 • กรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)
 • เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

เอกสารผู้ซัพพอร์ต

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน) กรณีธุรกิจส่วนตัว ขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • Bank Guarantee (แปลงค่าเงินเป็น USD)

พร้อมและชัวร์ เตรียมตัวไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

 • แต่งกายสุภาพ  ทรงผมเรียบร้อย
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคอร์สเรียน  วันเวลาเริ่มเรียน  และเมืองที่เราจะไป
 • ไปถึงก่อนเวลานัด  30  นาที
 • เตรียมเอกสารและรูปถ่ายไปให้พร้อม  จัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการหยิบ
 • ถือเฉพาะของที่จำเป็นต้องใช้ไปเท่านั้น
 • นำโทรศัพท์มือถือไปได้คนละ  1  เครื่องเท่านั้น  และห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ เข้าไป
 • เตรียมบัตรประชาชนไว้ สำหรับฝากโทรศัพท์ก่อนเข้าสัมภาษณ์
 • ตั้งใจฟังคำถาม  ถ้าไม่ได้ยินควรถามซ้ำอีกรอบ
 • ถ้าไม่สะดวกตอบเป็นภาษาอังกฤษ  สามารถขอตอบเป็นภาษาไทยได้
 • ตอบให้ตรงคำถาม  สั้น ๆ และตรงประเด็น
 • ตอบคำถามด้วยความจริง และมั่นใจ
 • มองหน้าหรือสบตาผู้สัมภาษณ์ ขณะตอบคำถาม

10เทคนิคสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาให้ผ่านฉลุย

 • 1  แสดงหลักฐานความผูกพันธ์กับประเทศตนเอง

สถานทูตอเมริกาจะสันนิษฐานไว้ก่อน ว่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาชั่วคราวทุกคนมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางมาอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร  ดังนั้น ผู้สมัครทุกคนต้องแสดงให้กงสุลเห็นว่า ท่านจะเดินทางกับประเทศของตนเองอย่างแน่นอน  หลักฐานที่แสดงความผูกพันธ์กับประเทศ  ได้แก่  เอกสารการทำงาน  ความผูกพันธ์ทางครอบครัว  ทรัพย์สินที่ท่านเป็นเจ้าของ  มรดก  การลงทุนต่าง ๆ  เป็นต้น

กรณีผู้สมัครวีซ่านักเรียน  เจ้าหน้าที่จะถามจุดประสงค์หลักของการไปเรียน  แผนการทำงานในอนาคต  เกรดเฉลี่ย  ข้อมูลครอบครัว หรือสถานภาพความสัมพันธ์  โดยข้อมูลของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไป  อย่างไรก็ตาม คำอธิบายหรือเอกสารที่นำมาแสดงนั้น  ก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าผู้สมัครจะได้รับวีซ่า

 • 2  ภาษาอังกฤษ

ควรฝึกพูดภาษาอังกฤษไว้บ้างก่อนวันสัมภาษณ์วีซ่า  โดยเฉพาะหากท่านเดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา  ควรอธิบายว่า การมาเรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกานั้นมีประโยชน์อย่างไร

 • 3  ห้ามให้คนอื่นพูดแทน

ห้ามนำผู้ปกครองหรือสมาชิกครอบครัวมาในวันสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะสัมภาษณ์ผู้สมัครเพียงคนเดียว  การให้คนอื่นพูดแทนจะทำให้ท่านดูไม่ดี  กรณีผู้เยาว์เดินทางไปเรียน เจ้าหน้าที่อาจถามเรื่องการเงิน และผู้ปกครองต้องรออยู่ด้านนอก

 • 4  เข้าใจหลักสูตรที่เรียน และหลักสูตรนั้นเหมาะสมกับแผนการทำงานในอนาคตอย่างไร

การไม่เข้าใจรายละเอียดหลักสูตรที่ตนเองจะเรียนนั้น จะทำให้ท่านวีซ่าไม่ผ่าน  เพราะเจ้าหน้าที่จะคิดว่าท่านเดินทางไปอาศัยอยู่ที่อเมริกา มากกว่าไปเรียนจริง ๆ  ผู้สมัครต้องสามารถอธิบายรายละเอียดหลักสูตร  และหลักสูตรที่เรียนนั้นเกี่ยวข้องกับแผนการทำงานในอนาคตที่ประเทศของตนเองอย่างไร

 • 5  ตอบคำถามให้ชัดเจนและรัดกุม

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครวีซ่านั้นมีมาก  เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาในการสัมภาษณ์ไม่นาน  โดยจะทำการตัดสินภายใน  1-2  นาที หลังจากที่ได้สัมภาษณ์  สิ่งที่ท่านได้พูดและแสดงตั้งแต่เริ่มแรกเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่จะทำให้ท่านได้รับอนุมัติวีซ่า  ดังนั้นต้อง ตอบคำถามให้รัดกุมและตรงประเด็น

 • 6  เอกสารประกอบการพิจารณา

เอกสารที่นำมาแสดงนั้น ควรเขียนรายละเอียดอย่างชัดเจน และไม่ยาวเกินไป  จำไว้ว่าเวลาสัมภาษณ์นั้นไม่เกิน  2-3  นาที

 • 7  ความเสมอภาคของแต่ละประเทศ

ผู้สมัครที่มาจากประเทศที่มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ หรือมาจากประเทศที่นักเรียนเดินทางมาเรียนและยังไม่กลับประเทศของตนเอง จะได้รับอนุมัติวีซ่ายาก  โดยผู้สมัครจากประเทศเหล่านี้ จะโดนถามถึงโอกาสการจ้างงานในประเทศของตน

 • 8  การทำงาน

จุดประสงค์หลักของการเดินทางมาอเมริกาของท่าน  คือ มาเรียน ไม่ใช่เพื่อทำงาน ขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางมาเรียน และทำงานด้วย ผู้สมัครจะต้องอธิบายแผนการทำงานของท่านหลังจากเรียนจบหลักสูตร  หากท่านมีคู่สมรสติดตามมาด้วย  จำไว้ว่าผู้ติดตามนั้นไม่สามารถทำงานได้ ยกเว้นงานอาสาสมัครและเรียนหลักสูตรพาร์ทไทม์  ควรเตรียมคำตอบว่าคู่สมรสของท่านจะทำอะไรในอเมริกา

 • 9  คู่สมรสหรือบุตรที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย

หากคู่สมรสหรือบุตรไม่ได้เดินทางมาที่อเมริกาพร้อมกับท่าน  ควรแสดงให้เห็นว่า พวกเขาจะซัพพอร์ตตนเองอย่างไร ขณะที่ท่านเดินทางมาเรียน โดยเฉพาะหากท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของครอบครัว  หากสถานทูตเห็นว่าท่านเดินทางมาที่อเมริกาเพื่อหาเงินให้กับครอบครัว  ท่านจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่า

 • 10  รักษาภาพลักษณ์ที่ดี

ไม่ควรโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่  หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า  ให้ถามกับเจ้าหน้าที่ว่ามีเอกสารอะไรที่ควรนำมาให้เพิ่มเติม หรือลองขอเหตุผลที่ท่านโดนปฎิเสธแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

AUSTRALIA

ออสเตรเลีย

วีซ่านักเรียน

(Student Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาแบบเต็มเวลา(Full time) ตั้งแต่ระยะเวลา 12 สัปดาห์ขึ้นไป
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่าเพิ่มจากระยะเวลาที่ลงเรียนไว้ 1 เดือน แต่อาจมีบางกรณีที่ได้เพิ่มมากกว่า 1 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 82 วัน - 8 เดือน
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที

วีซ่านักเรียนจะได้รับการอนุญาตให้ทำงานพาร์ทไทม์ที่ออสเตรเลียได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 • 1. ต้องมีอายุ  18  ปีขึ้นไป
 • 2. ต้องลงเรียน  3 เดือน หรือ 12  สัปดาห์ขึ้นไป
 • 3. สามารถทำงานได้  40  ชั่วโมง ต่อ 2 สัปดาห์  ในระหว่างที่เรียน และทำงานแบบไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน

วีซ่าท่องเที่ยว

(Visitor Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
มีทั้ง 3 เดือน - 3 ปี แล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 7 - 10 เดือน
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

(Student Visa) ประเทศออสเตรเลีย

เอกสารนักเรียน

 • สำเนาพาสปอร์ตและประวัติการเดินทาง (ขอทุกเล่มที่มี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว 1.5×2 นิ้ว (ใช้เป็นไฟล์)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • Transcript และหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน)
 • กรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)
 • เซ็นฟอร์มวีซ่า
 • สำเนาใบขับขี่ (ถ้ามี)
 • เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)

เอกสารผู้ซัพพอร์ต

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน) กรณีธุรกิจส่วนตัว ขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • Bank Guarantee (แปลงค่าเงินเป็น AUD)

NEWZEALAND

นิวซีแลนด์

วีซ่านักเรียน

(Student Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ตั้งแต่ 14 สัปดาห์ขึ้นไป
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่าเพิ่มจากระยะเวลาที่ลงเรียนไว้ 1 เดือน แต่อาจมีบางกรณีที่ได้เพิ่มมากกว่า 1 เดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูต
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ตอนนี้พิจารณาแต่วีซ่า Onshore เท่านั้น
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที แต่ต้องไม่เกินวันที่ที่ระบุในหน้าวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

(Visitor Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
3 เดือน
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ตอนนี้พิจารณาแต่วีซ่า Onshore เท่านั้น
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที แต่ต้องไม่เกินวันที่ที่ระบุในหน้าวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

(Student Visa) ประเทศนิวซีแลนด์

เอกสารนักเรียน

 • สำเนาพาสปอร์ตและประวัติการเดินทาง (ขอทุกเล่มที่มี)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว 1.5×2 นิ้ว (ใช้เป็นไฟล์)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • Transcript และหนังสือรับรองสภาพนักศึกษา
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน)
 • กรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)
 • เซ็นฟอร์มวีซ่า
 • เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
 • ผลตรวจสุขภาพ (กรณีเดินทางไปนานกว่า 6 เดือน)

เอกสารผู้ซัพพอร์ต

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุเงินเดือนและวันที่เข้าทำงาน) กรณีธุรกิจส่วนตัว ขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • Bank Guarantee (แปลงค่าเงินเป็น NZD)

CANADA

แคนาดา

วีซ่านักเรียน

(Student Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษามากกว่า 6 เดือน
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่าเพิ่มจากระยะเวลาที่ลงเรียนไว้ 1 เดือน
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 11 สัปดาห์
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที หรือดูตามที่ระบุในหน้าวีซ่า

วีซ่าท่องเที่ยว

(B-1 Tourist Visa)

ระยะเวลาเรียน
ลงเรียนภาษาได้ไม่เกิน 6 เดือน
ระยะเวลาวีซ่าที่ได้
ได้วีซ่าระยะเวลา 180 วัน
ระยะเวลาพิจารณาคร่าว ๆ
ประมาณ 24 วัน
การเข้าประเทศ
หลังจากได้รับวีซ่า สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ทันที หรือดูตามที่ระบุในหน้าวีซ่า

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน

(Student Visa) ประเทศแคนาดา

เอกสารนักเรียน

 • สำเนาพาสปาร์ต (ทุกเล่มและทุกหน้าที่มีตราประทับการเดินทาง)
 • รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน  3 ใบ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • Transcript / หนังสือรับรองการศึกษา (ถ้าเป็นไปได้ขอแบบ ENG)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (แจ้งตำแหน่ง, วันที่เข้าทำงาน, รายได้)
 • กรอกแบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (เอกสารจากทางยูพลัส)
 • ประวัติอาชญากรรม
 • เอกสารทางทหาร (ถ้ามี)
 • ผลตรวจสุขภาพ (กรณีเรียนเกิน 6 เดือน)

เอกสารผู้ซัพพอร์ต

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)
 • หนังสือรับรองการทำงาน (แจ้งตำแหน่ง, วันที่เข้าทำงาน, รายได้) กรณีธุรกิจส่วนตัว ขอทะเบียนการค้า, หนังสือรับรองบริษัท
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • Bank Guarantee (แปลงค่าเงินเป็น CAD)