Skip to main content
Study in New Zealand

ไทยครองแชมป์เรียนต่อนิวซีแลนด์สูงสุด

สิ้นปีนี้ ก็จะเข้าสู่บรรยากาศของประชาคมอาเซียนกันแล้ว มีข้อมูลเล็กๆ มาฝาก ไทยครองแชมป์เรียนต่อนิวซีแลนด์สูงสุดในอาเซียน ผลสำรวจชี้นโยบายรัฐเอื้อ ความปลอดภัยสูง…

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2557 นางไซนา จาลิล ผู้อำนวยการการศึกษานิวซีแลนด์ภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่มีนักศึกษาไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์สูงสุดในอาเซียน จำนวน 3,174 คน รองลงมา คือ เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ปัจจัยส่งเสริมสำคัญมาจากนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับสูงสุดในด้านนโยบายที่เป็น มิตรของรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายด้านวีซ่า และยังเป็นประเทศแรกในโลกที่มีนโยบายดูแลสวัสดิภาพของนักเรียนต่างชาติ (Code of Pastoral Care) ซึ่งทุกสถาบันต้องลงนามและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อรับนักเรียนต่าง ชาติเข้าเรียน

นางจาลิล กล่าวต่อว่า นักศึกษาไทยในนิวซีแลนด์ในอัตรา 20% เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เนื่องจากตลาดการจ้างงานในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงมาก ส่งผลให้การเรียนต่อปริญญาโทได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความน่าเชื่อถือของหลักสูตร เช่น หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างของมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี่ เมืองไครสต์เชิร์ช ได้รับการจัดอันดับในหลักสูตรที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของโลก ขณะที่มหาวิทยาลัย 8 แห่ง ของนิวซีแลนด์อยู่ในอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 550 อันดับของโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World Rankings 2014)

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในนิวซีแลนด์มีจุดแข็งเรื่องของระยะเวลาเรียนที่สั้นประมาณ 18 เดือน เพื่อรองรับคนทำงานที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่เข้มข้นด้วยความรู้ทางวิชาการและภาคปฏิบัติที่เทียบเท่าหลักสูตรปกติ อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ยังคงครองสัดส่วนความนิยมสูงสุดสำหรับนักศึกษาไทย 30% ตามด้วยสหราชอาณาจักร 25% ออสเตรเลีย 13% และญี่ปุ่น 10%.