Skip to main content

ไปเรียนต่างประเทศ ต้องโชว์

Statement เท่าไหร่ ?

AUSTRALIA

ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
250,000฿
เรียน 4 เดือน

300,000฿

เรียน 5 เดือน
350,000฿
เรียน 6 เดือน
400,000฿
เรียน 7 เดือน
450,000฿
เรียน 8 เดือน
500,000฿
เรียน 9 เดือน
540,000฿
เรียน 10 เดือน
590,000฿
เรียน 11 เดือน
640,000฿
เรียน 1 ปี
690,000฿

NEW ZEALAND

ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
240,000฿
เรียน 4 เดือน
290,000฿
เรียน 5 เดือน
340,000฿
เรียน 6 เดือน
390,000฿
เรียน 7 เดือน
440,000฿
เรียน 8 เดือน
480,000฿
เรียน 9 เดือน
530,000฿
เรียน 10 เดือน
580,000฿
เรียน 11 เดือน
630,000฿
เรียน 1 ปี
670,000฿

UNITED KINGDOM

(London)
ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
280,000฿
เรียน 4 เดือน
360,000฿
เรียน 5 เดือน
450,000฿
เรียน 6 เดือน
530,000฿
เรียน 7 เดือน
610,000฿
เรียน 8 เดือน
690,000฿
เรียน 9 เดือน
770,000฿
เรียน 10 เดือน
850,000
เรียน 11 เดือน
930,000฿

UNITED KINGDOM

(Other City)
ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
200,000฿
เรียน 4 เดือน
260,000฿
เรียน 5 เดือน
310,000฿
เรียน 6 เดือน
360,000฿
เรียน 7 เดือน
420,000฿
เรียน 8 เดือน
470,000฿
เรียน 9 เดือน
530,000฿
เรียน 10 เดือน
580,000฿
เรียน 11 เดือน
630,000฿

UNITED STATES

ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
380,000฿
เรียน 4 เดือน
510,000฿
เรียน 5 เดือน
630,000฿
เรียน 6 เดือน
760,000฿
เรียน 7 เดือน
440,000฿
เรียน 8 เดือน
1,010,000฿
เรียน 9 เดือน
1,200,000฿
เรียน 10 เดือน
1,300,000฿
เรียน 11 เดือน
1,400,000฿
เรียน 1 ปี
1,520,000฿

CANADA

ระยะเวลาเรียน
โชว์สเตทเม้นต์
เรียน 3 เดือน
300,000฿
เรียน 4 เดือน
400,000฿
เรียน 5 เดือน
500,000฿
เรียน 6 เดือน
600,000฿
เรียน 7 เดือน
700,000฿
เรียน 8 เดือน
800,000฿
เรียน 9 เดือน
900,000฿
เรียน 10 เดือน
1,000,000฿
เรียน 11 เดือน
1,100,000฿
เรียน 1 ปี
1,200,000฿