Skip to main content

นายกรัฐมนตรีรัฐ New South Wales ได้ยกเลิกข้อจำกัดความหนาแน่นในการพื้นที่จัดงาน โดยกฎสองตารางเมตรถูกยกเลิก ซึ่งหมายความว่าจะไม่มีการจำกัดจำนวนคนในผับ ร้านอาหาร หรือบาร์ และปัจจุบันอนุญาตให้ร้องเพลงและเต้นรำได้ในทุกสถานที่รวมถึงมีการจัดเทศกาลดนตรีได้ รวมทั้งมีการยกเลิกข้อกำหนดที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่ส่วนใหญ่ ตั้งแต่ 25 ก.พ. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากาก   ในสถานที่เหล่านี้

  • สถานที่พบปะกันในพื้นที่ร่ม
  • ร้านค้า ร้านอาหาร
  • สำนักงาน ออฟฟิศ

แนะนำและสนับสนุนให้สวมหน้ากาก  ในสถานที่เหล่านี้

  • พื้นที่ปิดที่มีผู้คนหน้าแน่นและไม่สามารถเว้นระยะห่างได้
  • พนักงานร้านค้าที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า

มีข้อบังคับและจำเป็นต้องสวมหน้ากาก ในสถานที่เหล่านี้

  • ในบริการขนส่งสาธารณะ
  • ในเครื่องบิน ในสนามบิน
  • พื้นที่ความเสี่ยงสูง เช่น โรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ
  • เทศกาลดนตรีที่มีคนในงานมากกว่า 1,000 คน