Skip to main content

ข่าวดี ! น้องๆที่อยากไปเรียนนิวซีแลนด์ เตรียมตัวเลย !!
#นิวซีแลนด์ 🇳🇿 พร้อมเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 31 ก.ค. นี้

นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ ประกาศว่าจะเปิดพรมแดนอีกครั้ง ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป  ซึ่งรวมถึงในส่วนของการเดินทางโดยเรือสำราญและสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ซึ่งนี่เป็นแผนการเปิดประเทศที่มาพร้อมกับการลดความซับซ้อนและข้อจำกัดสำหรับการย้ายถิ่นฐานอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อตกลงเฉพาะภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจากแรงงานข้ามชาติที่มีทักษะต่ำ และ Green List ผู้ที่มีทักษะสูง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะในทันที และเร่งการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจาก Covid-19 โดยมีแผนดำเนินการ ดังนี้

16 พ.ค. เป็นต้นไป
เปิดให้ยื่นออนไลน์ สำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวจากหมู่เกาะแปซิฟิก
4 ก.ค. เป็นต้นไป
เปิดให้ยื่นสำหรับวีซ่าทำงาน Accredited Employer Work Visa
31 ก.ค. เป็นต้นไป
เปิดให้ยื่นสำหรับวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่านักเรียน รวมถึงเปิดพรมแดนทางทะเลอีกครั้ง

นายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ ประกาศว่าจะเปิดพรมแดนอีกครั้ง ตั้งแต่ปลายเดือน ก.ค. นี้เป็นต้นไป  ซึ่งรวมถึงในส่วนของการเดินทางโดยเรือสำราญและและยังมีประกาศถึงข้อจำกัดและการเปลี่ยนแปลงสิทธิในการทำงานของนักศึกษาต่างชาติ ดังนี้ด้วย

นักศึกษาที่ไม่ใช่หลักสูตรปริญญา จะไม่ได้รับสิทธิทำงานหลังจากเรียนจบ ยกเว้นในสาขาอาชีพที่ขาดแคลนและมีทักษะเฉพาะ

นักศึกษาระดับปริญญาและนักศึกษาต่างชาติที่มีสิทธิ์ในการทำงานอื่นๆ จะสามารถทำงานได้นานเท่ากับระยะเวลาการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะมีสิทธิ์ทำงานในนิวซีแลนด์ได้นานถึงสามปีหลังจากเรียนจบ

นักศึกษาจะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าหลังเรียนครั้งที่สองในนิวซีแลนด์ได้