Skip to main content
Update ล่าสุด ! 
การเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย 

สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ไม่จำเป็นต้องใช้ Vaccine Passport แล้ว
สามารถใช้เป็น Vaccine Certificate ที่เป็นภาษาอังกฤษแทนได้

โดยใน Vaccine Certificate ที่รับรองการฉีดวัคซีน เป็นภาษาอังกฤษนี้ จะต้องระบุครบ ดังต่อไปนี้

• ชื่อตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง
(ถ้าหากชื่อหรือนามสกุลใน Vaccine Certificate ไม่ตรงกับหน้า Passport ให้ใช้เอกสารอื่นๆยืนยันได้ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สมรส ใบขับขี่ เป็นต้น)
• วันเดือนปีเกิด หรือเลขที่หนังสือเดินทาง
• ชื่อยี่ห้อวัคซีน
• วันที่ฉีดวัคซีนแต่ละครั้ง หรือวันที่ฉีดวัคซีนครบโดส

ทั้งนี้ทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน และต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติและเป็นที่ยอมรับจาก TGA ออสเตรเลียเท่านั้น ซึ่งมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

ฉีดวัคซีนครบโดส 2 เข็ม และสามารถฉีดไขว้กันได้
แต่ต้องเป็นวัคซีนในรายชื่อที่ระบุตามด้านล่างนี้เท่านั้น
• AstraZeneca Vaxzevria
• AstraZeneca Covishield
• Pfizer/Biontech Comirnaty
• Moderna Spikevax
• Sinovac Coronavac
• Bharat Biotech Covaxin
• Sinopharm BBIBP-CorV
• Johnson & Johnson / Janssen-Cilag COVID Vaccine ( 1 เข็ม = ครบโดสแล้ว)

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ทั้งหมดได้ที่ https://bit.ly/3lNFW4P