Skip to main content

ขณะนี้ในรัฐ Victoria และรัฐ Queensland ของออสเตรเลีย ได้มีประกาศผ่อนคลายและยกเลิกข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลายอย่าง เพื่อเตรียมกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติ ‘New Normal’ กันอีกครั้ง

รัฐ VICTORIA

เริ่ม 25 ก.พ.เป็นต้นไป
 • ยกเลิก Work from home และการเรียนออนไลน์
 • ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย
  ยกเว้น ในโรงพยาบาล, สถานพยาบาลต่างๆ, ศูนย์ดูแลเด็กเล็ก, โรงเรียนประถมศึกษา, ในบริการขนส่งสาธารณะ, ในรถแท็กซี่และบริการรถ rideshare, ในเครื่องบิน, สนามบิน
 • ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ทำงานในธุรกิจด้านการบริการ (hospitality), ในร้านค้าปลีก, ในระบบศาล, ในระบบทัณฑสถานและสถานพินิจต่างๆ
 • โรงพยาบาลต่างๆ จะสามารถกลับมาดำเนินการผ่าตัดได้ทุกประเภท

รัฐ QUEENSLAND

เร่ิม 4 มี.ค. เป็นต้นไป
 • ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย
  ยกเว้น ในโรงพยาบาลสถานดูแลผู้สูงอายุ, ที่พักสำหรับผู้ทุพพลภาพ, เรือนจำ, สนามบิน, ในเครื่องบิน, ในบริการขนส่งสาธารณะ
 • ไม่จำกัดความหนาแน่นและจำนวนของผู้ใช้บริการ ในธุรกิจหรือสถานที่ต่างๆ
 • ยังจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ที่ทำงานในธุรกิจด้านการบริการ (hospitality), ในร้านค้าปลีก, ในระบบศาล, ในระบบทัณฑสถานและสถานพินิจต่างๆ
 • ยกเลิกการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

และในตอนนี้อัตราการฉีดวัคซีนของประชากรในแต่ละรัฐก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยทั้ง 2 รัฐมีอัตราการฉีดวัคซีน ดังนี้

ในรัฐ Victoria
– ประชากรที่มีอายุ 16 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มแรก แล้วกว่า 96.16%
– ประชากรที่มีอายุ 16 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วกว่า 94.32%
– ประชากรที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้วถึงกว่า 57.69%

ในรัฐ Queensland
– ประชากรที่มีอายุ 16 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มแรก แล้วกว่า 92.64%
– ประชากรที่มีอายุ 16 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วกว่า 90.71%
– ประชากรที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป ได้รับวัคซีนเข็มที่ 3 แล้วถึงกว่า 48.12%