Skip to main content

รัฐ Western Australia ประกาศ
พร้อมเปิดพรมแดน 3 มี.นี้เป็นต้นไป

นายกรัฐมนตรี Mark McGowan ประกาศว่า พรมแดนของรัฐ Western Australia จะเปิดต้อนรับผู้เดินทางทั้งจากออสเตรเลียและต่างชาติอีกครั้งในเวลา 00:01 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 มี.. โดยอนุญาตให้เดินทางเข้ารัฐได้โดยไม่ต้องกักตัวสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 สามโดส

ซึ่งเป็นการประกาศการเปิดรัฐอีกครั้ง หลังจากที่ต้องชะลอการเปิดรัฐจากเดิมที่จะเปิดในวันที่ 5 .เนื่องจากช่วงเดือนมกราคมยังมีผู้ติดเชื้อโควิดเป็นจำนวนมากอยู่ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี Mark McGowan ยังเน้นย้ำว่า รัฐ Western Australia จะฉีดวัคซีนให้ถึงร้อยละ 70 ภายในวันที่ 3 มี..

ทั้งนี้ระเบียบการเดินทางเข้ารัฐต้งแต่วันที่ 3 มี.เป็นต้นไปนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้ารัฐ จะต้องตรวจโควิดแบบ Rapid Antigen Tests (RAT) ภายใน 12 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึง รวมถึงต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 3 โดส ส่วนชาวออสเตรเลียที่เดินทางกลับเข้ารัฐโดยที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือยังรับวัคซีนไม่ครบ 3 โดส ตามที่กำหนด จะต้องเข้ารับการกักตัวที่โรงแรมเป็นเวลา 7 วัน